วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

แผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู (ระยะยาว)

หลังจากที่คุณครูทุกคนกลับมาจาก อ.ปากช่อง
เปิดเรียนมาใน Quarter 4 พี่กลุ่ม 2 ให้น้องครูกลุ่มหนึ่งนำโดยครูต้น จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ขึ้น ดังนี้
ช่วงเย็นครูทุกคนร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่บ้านคุณครูใหญ่
โดย..ครูสังข์

จากนั้นพวกเราประชุมร่วมกันครูใหญ่..
          ครูกลุุ่ม 2 วางแผนโปรแกรมพัฒนาครูรุ่นน้อง ซึ่งขอปรึกษาคุณครูทุกท่านเกี่ยวกับกิจกรรมที่ครูกลุ่ม 2 ได้วางแผนร่วมกันว่ามีส่วนที่ต้องการเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกิจกรรมอย่างไรบ้าง หากคุณครูท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มทางครูกลุ่ม 2 ยินดีนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตัวเองและครูรุ่นน้องต่อไป ซึ่งรูปแบบกิจกรรมมี ดังนี้

ลำดับที่
รูปแบบกิจกรรม
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1
PLC

1.เริ่มต้นด้วยกิจกรรมจิตศึกษา /กำกับสติ /เทคนิคการเก็บเด็ก /การนำสติสนทนามาปรับใช้/เครื่องมือคิด
2.ประเด็นในการพัฒนา / BAR /AAR
3.ดูแผนการสอน PBLแลกเปลี่ยน/เพิ่มเติมกิจกรรม/ติดตามความคืบหน้าของการทำแผน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ครูกลุ่ม 2
ครูกลุ่ม 2 จะวางแผนการทำกิจกรรม
2
จิตศึกษา
1.ครูกลุ่มที่ 1 แต่ละคนเวียนทำกิจกรรมจิตศึกษาทุกช่วงชั้น ตั้งแต่อนุบาล ช่วงชั้น 1, 2 และ โดยนำเสนอรูปแบบกิจกรรมกับครูประจำชั้นก่อนการทำ
2.กิจกรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจน
3.ใช้สติ สมาธิ สอดแทรกในกิจกรรม
อย่างน้อยQuarter ละ 4 ครั้ง
ครูกลุ่ม 1
ครูกลุ่ม 2
ครูประจำชั้น

3
สังเกตการสอนครูรุ่นพี่
สังเกตกระบวนจัดการเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับตนเอง/เทคนิคการเก็บเด็ก/การจัดการในชั้นเรียน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์

ครูกลุ่ม 1
ครูกลุ่ม 2
ครูประจำชั้น


4
เข้าร่วมอบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

- เรียนรู้วิถี
- กระบวนการจัดการเรียนรู้ (PBL,จิตศึกษาคณิตฯ,ภาษาไทย)

2 ครั้ง/ Quarter
ครูกลุ่ม 1
ครูกลุ่ม 2
ฝ่ายอบรมเผยแพร่สื่อและนวัตกรรม
ทุกคนเข้าร่วมเรียนรู้วิถีและกระบวนการจัดการเรียนรู้
5
กีฬาสัมพันธ์
กีฬาสัมพันธ์จะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 1, 3, 5, 7  และ 9

ตามความเหมาะสม
บุคคลากรในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
- ครูกลุ่ม 1 รับผิดชอบและจะนัดหมายเวลาในการทำกิจกรรม
-  ในสัปดาห์ที่ 5 จัดกีฬาสัมพันธ์ร่วมกันครูกับพนักงาน
6
จิตอาสา
- กิจกรรมขนทราย
- ทำปุ๋ยหมัก
- ปรับภูมิทัศน์
- แบ่งเขตรับผิดชอบดูแลพื้นที่ในโรงเรียน

ตามความเหมาะสม
ครูกลุ่ม 1
ครูกลุ่ม 2

กิจกรรมจะเกิดขึ้นตามความเหมาะสม

โดย..ครูเส็ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น