วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

จิตศึกษา(ครูใหม่) เวียนทำจิตศึกษา(1) -ครูหนัน, ครูเสก, ครูณัฐ, ครูดอกไม้

กิจกรรม จิตแปลงร่างไม้ไอศครีม - โดย ครูหนัน
เป้าหมาย
- บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยง เห็นคุณค่าของตัวเอง คนอื่น หรื่อสิ่งของ
- มีความรัก ความเมตตา เคารพนอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
กระบวนการดำเนินกิจกรรม
- Brain Gym กำกับสติ 2 ท่า ท่ากำแบ 10 ครั้ง ขนมจีบ,ตัวแอล 10 ครั้ง
- ครูหนันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกล่องวิเศษมาให้เด็กๆได้ฟังเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม
- ครูให้นักเรียนแปลงร่างไม้ไอศครีมเป็นรูปร่างที่มีความหมายกับตัวเอง คุณครูหนันชื่นชมคนที่รู้เวลา ครูหนันจะส่งพี่กล่องไม้ไอศครีมไปหาคนที่น่ารัก คนที่น่ารักจะไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความน้อมน้อม เมื่อๆเพื่อนๆได้ไม้ไอศครีมครบทุกคนแล้วเราจะทำไปพร้อมๆกัน
- เมื่อแปลงร่างเสร็จแล้วครูมีคำถามนักเรียนว่าเพราะเหตุใดพี่ป1ถึงแปลงร่างพี่ไม้ไอศครีมเป็นรูปนั้นๆจากนั้นครูให้นักเรียนเล่าเรื่องราวจากต่อกัน
- ครูหนันขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป1 คนที่น่ารักจะส่งสัญญาณให้ครูหนันโดยการนั่งตัวตรงหลังตรง
- ครูหนันขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆทุกความตั้งใจของพี่ป1
อุปกรณ์ : ไม้ไอศครีม
...............................................................................

กิจกรรม : รู้ไหม..ว่าคิดอะไร -โดย ครูเสก
เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น มีสติอยู่กับตัวเองเข้าใจตนเองและผู้อื่น
กระบวนการดำเนินกิจกรรม
• หลังกิจกรรมเครพธงชาติ ครูพานักเรียนเดินกับกำสติ เมื่อถึงห้องมานั่งเป็นวงกลม
• ทำสมาธิสัก 3 นาที โดยให้ทุกคนค่อยๆหลับตาลง หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆ 5 ครั้ง สังเกตสัมผัสลมหายใจที่ปลายจมูก ข้างที่รู้สึกชัดที่สุด กลับมารู้ลมหายใจของตนเอง รู้ในการพูดและการฟัง
• ครูเล่าเรื่องเหตุการณ์หนึ่งในสมัยมัธยมเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กคนหนึ่งที่ตนเองไม่ชอบให้นักเรียนฟัง
• ครูแจกกระดาษ(สีเหลือง,สีเขียวให้นักเรียน โดยส่งต่อกันไป และคนที่รับจากเพื่อนจะมีพี่ดอกบัวตูมสวยๆไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความตั้งใจ และคนที่ส่งให้จะมีพี่ดอกบัวตูมสวยๆไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ให้เราได้ส่งกระดาษให้
• ครูให้โจทย์ : ให้แต่ละคนเขียนจดหมายถึงคนที่ตนเองไม่ชอบพร้อมกับระบุชื่อคนนั้นมา เขาทำอะไรให้เราไม่ชอบ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน เหตุเกิดเมื่อไหร่ อย่างไร มีความรู้สึกอย่างไร เราอยากบอกอะไรกับเขา (ใช้กระดาษสีเหลืองให้เวลาในการเขียน5นาที)
• สุ่มนักเรียน นำเสนอให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเขียน
• ครูตั้งคำถาม :ถ้าเราเป็นคนนั้นเราจะทำเช่นนั้นไหม เพราะอะไร
• ครูตั้งโจทย์ : ถ้าเราเป็นคนนั้นที่เราเขียนจดหมายไปหา เราจะเขียนจดหมายตอบมาว่าอย่างไร ให้ทุกคนเขียนตอบจดหมายของตนเอง (ใช้กระดาษสีเขียวให้เวลา 5นาที)

     วันนี้วันอังคารที่แสนสดใส เรายิ้มรับวันใหม่อย่างมีความหมาย “เป็นคำทักทายของคุณครู พร้อมมีเสียงดนตรี Spa เบาๆ” แล้วให้ทุกคนหลับตาทำสมาธิ3นาที เพื่อเตรียมความพร้อม ในขณะนั้นก็ยังมีนักเรียนที่พูดกันอยู่ แล้วเสียงก็ค่อยๆเงียบลง หลังจากที่ครูพูดว่า “คนที่พร้อมจะค่อยๆเบาเสียงลง แล้วปิดเปลือกตาลงเบาๆ” ครูกล่าวขอบคุณพี่ๆทุกคนีทตั้งใจ
      ในช่วงที่ครูเล่าประสบการณ์นักเรียนตั้งใจฟังดีมาก ดูเหมือนแต่ละคนจดจ่ออยากฟังเหตุการณ์ต่างๆที่ครูกำลังพูดอยู่ แล้วย้อนกลับไปหานักเรียนทุกคนกับเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดี ไม่ชอบเหตุการณ์นั้น
      ครูแจกกระดาษ2สีให้โดยไม่บอกว่าจะให้ทำอะไร พร้อมกับสีดินสอ ระหว่างนั้นแต่ละคนก็ยังนึกถึงเหตุการณ์ที่ครูได้ตั้งคำถามให้ทุกคนได้คิด ครูกล่าวขอบคุณคนที่ไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความตั้งใจ
...............................................................................

กิจกรรมจิตศึกษา  ช้างสองตัว -โดย ครูณัฐ
เป้าหมาย
- วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นคุณค่าตนเอง และความสามัคคีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
กระบวนการดำเนินกิจกรรม
- ครูทักทายนักเรียน
- กำกับสติโดยการ Brain Gym 2 ท่า
- นักเรียนนั่งหลับ 3 นาทีเพื่อให้อยู่กับตัวเองและนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต
- เรื่องเล่าเพื่อเชื่อมโยงก่อนเข้าสู่กิจกรรม
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน (ครูฝน : ถ้าลดจำนวนลงอาจจะช่วยให้ทุกคนได้ลงมือทำและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น)
- ครูแจกกระดาษ A3 ให้นักเรียนกลุ่มละสองแผ่น (ครูฝน : ถ้าเปลี่ยนวัสดุที่ฉีกยากขึ้นน่าจะได้วิธีคิดที่หลากหลายมากขึ้น เช่น กระดาษลัง กระดาษเหลือใช้ ปกสมุด ฯลฯ)
- กระดาษแผ่นแรก ครูให้นักเรียนช่วยกันใช้มือฉีกออกมาให้เป็นรูปช้างที่นักเรียนคิดว่าสวยงามและสมบูรณ์มากที่สุดโดยที่ “ไม่ให้ใช้เสียงคุยกัน”
- กระดาษแผ่นที่ ครูให้นักเรียนช่วยกันใช้มือฉีกออกมาให้เป็นรูปช้างที่นักเรียนคิดว่าสวยงามและสมบูรณ์มากที่สุดโดยที่ “ให้ใช้เสียงคุยกันได้”
- ครูถามคำถามนักเรียนถึงความแตกต่างระหว่างการใช้เสียงคุยกันและการไม่ใช้เสียงคุยกัน เพื่อให้เด็กวิเคราะห์ถึงช้างสองตัวที่ออกมาจากสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
- ครูสรุปและให้ข้อคิดกับนักเรียน (ครูฝน : ครูตั้งคำถามแทน เช่น "นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเพราะเหตุใด")
...............................................................................
ชื่อกิจกรรม "แสงแรกแห่งความประทับใจ" -โดย ครูดอกไม้
เป้าหมาย - มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ
- มีความเคารพนอบน้อมต่อเพื่อมที่ทำกิจกรรมร่วมกัน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีสิ
กระบวนการดำเนินกิจกรรม
- พูดคุยสนทนาทักทายกันตอนเช้า
- Brain gym 3 ท่า ขนมจีบ-ถาดรูปตัวแอบ, สุนัขจิ่งจอก-กระต่าย,สุนัขจิ้งจอก-ขนมจีบ
- ครูดอกไม้เริ่มต้นเล่าเรื่องรามความประทับใจในครั้งแรกที่ได้เข้ามาภายในบริเวรโรงเรียนของเรา
- ครูและเด็กๆสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อแสงเทียนไปถึงด้านหน้าของใครคนนั้นจะเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนของเราถ่ายทอดให้ครูและเพื่อนฟังอย่างตั้งใจ
- ครูเริ่มส่งแก้วน้ำที่มีเทียนลอยอยู่ให้พี่ๆเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนทีละคน
สื่อ : แก้วน้ำ / เทียน
คุณครูฝนร่วมสะท้อนกิจกรรมดังนี้ค่ะ
- ครูเตรียมอุปกรณ์พร้อมและน่าสนใจโดยใช้น้ำสีและเทียน
- เรื่องเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ของครูทำให้เด็กเข้าใจประเด็นที่ชัดเจนมากขึ้น
- เมื่อนักเรียนเล่าความประทับใจเรียบร้อยแล้วครูอาจเพิ่มคำถามต่อ เช่น เพราะเหตุใด............
- ก่อนถ่ายทอดเรื่องราวครูอาจเตรียมเช่น
    ให้เด็กหลับตา 1-2 นาที
ให้พี่ๆช่วยนึกย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เดือนที่แล้ว ปีที่แล้ว ตอนเราอยู่ป.3 ป.2 ป.1 และตอนอนุบาล มีเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นกับเราเหตุการณ์ใดบ้างที่เราประทับใจไม่รู้ลืม มีใครบ้างที่อยู่ในเหตุการณืนั้น?
ทุกคนลืมตารอฟังเรื่องราวดีๆจากเพื่อนของเราด้วยความตั้งใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น