วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่ม 2 ครั้งที่ 2/58

สรุป AAR  การประชุมคณะครูกลุ่ม 2 ในวันที่ 30 เมษายน  2558

      - เพื่อให้การทำงานมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น   คุณครู กลุ่ม 2 จึงมีวิถีปฏิบัติร่วมกันดังนี้  1. กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบในการทำงานอย่างชัดเจน  (รายละเอียดดังในตาราง)
   2.  มีการรายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง  (ระหว่างดำเนินการ  และหลังการดำเนินการ รวมถึงสาเหตุที่ยังไม่สำเร็จ)
      3. การประชุมร่วมกัน
           วิถีการประชุม
-          ระดับชั้นอนุบาล   (ทุกวันอังคาร ของแต่ละสัปดาห์)
-          ระดับชั้นประถมศึกษา  (ทุกวันพฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์)
-          ระดับมัธยมศึกษา  (ทุกวันพุธ ของแต่ละสัปดาห์ )
-          ประชุมรวมกลุ่ม 2   ทุกวันศุกร์  ของสัปดาห์ที่  และ 4  ของเดือน  (เดือนละ 2 ครั้ง  ยืดหยุ่นได้ความเหมาะสม)
-          ประชุมรวมทั้งโรงเรียน  เดือนละ 1  ครั้ง (ช่วงต้นเดือน)
      4. การตอบรับเมลล์
      5. การติดตามแผนการเรียนการสอน  (ดำเนินการโดยครูคู่พัฒนา)

ความคืบหน้าของงาน
อนุบาล  -  อยู่ในช่วงการทำร่องน้ำและ สนามเด็กเล่น
ประถม  -  จัดห้องสำนักงานครูและห้องครัว
มัธยม -  อยู่ในช่วงการปรับภูมิทัศน์

ประเด็นที่จะร่วมพูดคุยกับน้องๆ  ในการประชุมครั้งต่อไป (พ.ค. 2558)
-          วิถีปฏิบัติของคุณครู 
-          การตอบรับเมลล์
-          ครูเวร
-          พิธีนม
-          การใช้ห้องครัว
-          ช่วงเวลาในการรับประทานอาหารของนักเรียน
-          ฯลฯ
 บันทึกโดย ครูน้ำผึ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น