วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

จิตศึกษา(ครูใหม่) เวียนทำจิตศึกษา(5) -ครูนิ่ม, ครูจุล, ครูแต, ครูเดีย

กิจกรรม จิตศึกษาส่งเทียน -โดย ครูนิ่ม
เป้าหมาย:
- บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยง เห็นคุณค่าของตัวเอง คนอื่น หรือสิ่งของ
- มีความรัก ความเมตตา เคารพนอบน้อมต่อทุกสรรพสิ่ง

กิจกรรม:
- ครูใช้กิจกรรมสติ “รู้ลมหายใจ” ครูให้พี่ม.2 หลับตา2 นาที ขอให้พี่ๆอยู่กับลมหายใจเริ่มต้นหายใจด้วยการหายใจเข้าออก สัก 5 ลมหายใจ สังเกตลมหายใจที่ปลายจมูกข้างที่สัมผัสที่ชัดที่สุดแล้วตามไปดูลมหายใจ กลับมารู้ลมหายใจ
- Brain Gym กำกับสติ 2 ท่า ท่ากำแบ 10 ครั้ง ขนมจีบกับตัวแอล 10 ครั้ง , กระต่ายกับกอหญ้า 10 ครั้ง
- ครูนิ่มมีเรื่องเล่าของตัวเองเกี่ยวกับการย้อนเวลาไป 5 ปีและเล่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะทำอะไรเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม หลังจากนั้นครูนิ่มส่งเทียนไปทางขวามือเพื่อให้พี่ๆ ม.2 ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการย้อนเวลาไป 5 ปี สิ่งที่ประทับ ชอบมากที่สุด หรือปัญหาที่คาใจและเล่า 5 ปีข้างหน้าจะทำอะไร นักเรียนแต่ละคนช่วยเล่าเรื่องราว
- หลังจากเสร็จกิจกรรมครูขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกความตั้งใจของพี่ๆ ม. 2

อุปกรณ์:  เทียนหอม

ครูเส็งสะท้อนกิจกรรมดังนี้ค่ะ
- ครูมีการวางแผนกิจกรรม เตรียมสื่อ/อุปกรณ์
- ครูมีการเตรียมความพร้อมโดยให้นักเรียนนั่ง
หลับตา รับรู้ลมหายใจตนเอง
- คุณครูมีความตั้งใจ ใช้น้ำเสียงเป็นธรรมชาติ เป็นมิตรกับนักเรียน
- ครูให้กำลังใจนักเรียนระหว่างทำกิจกรรม
................................................................................................

กิจกรรม เล่าประสบการณ์ในต่างแดน -โดย ครูจุล
เป้าหมาย:
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครูกับนักเรียน
- กลับมาใคร่ครวญกับตัวเองถึงประสบการณ์ในอดีต

กิจกรรม: - ครูพูดคุยทักทายนักเรียน
- สติสนทนา ครูให้นักเรียนหลับตา รับรู้ความรู้สึกของลมหายใจเข้า-ออกที่ปลายจมูก
- Brain Gym ครูให้นักเรียนทำท่ากำแบ 10 ครั้ง และขนมจีบ-ตัวL 10 ครั้ง
- ครูให้นักเรียนทุกคนพูดชื่อเล่นของตนเอง แนะนำให้ครูได้รู้จัก
- ครูสร้างขอตกลงว่า ระหว่างที่ครูพูด เล่าเรื่อง นักเรียนจะเป็นผู้ฟังที่ดี จากนั้น ครูเล่าประสบการณ์ และเหตุการณ์ประทับใจในต่างแดน
- ครูแจกกระดาษและดินสอให้นักเรียนเขียนเหตุการณ์ประทับใจตั้งแต่เริ่มเรียนที่โรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบัน คนละ 1 เรื่อง ให้เวลา 5 นาที
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนพูดเล่าเหตุการณ์ประทับใจให้เพื่อนๆ ในห้องฟัง

อุปกรณ์: ดินสอ /กระดาษ

ครูหนันสะท้อนกิจกรรมดังนี้ครับ
- การใช้สติสนทนาในการเริ่มทำกิจกรรม
- เนื้อเรื่องที่เล่าน่าสนใจตามวัย เช่น เรื่องฟุตบอลสำหรับพี่ๆ ผู้ชาย และเรื่องแปลกใหม่ เรื่องอาหาร สำหรับพี่ผู้หญิง
................................................................................................

ชื่อกิจกรรม “ภาพแห่งความสัมพันธ์” -โดย ครูแต
เป้าหมาย –มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-เห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ

กิจกรรม -พูดคุยสนทนาทักทายกันตอนเช้า
-ครูเฟิร์นใช้สติสนทนาให้กลับมาอยู่กับตัวเองทบทวนสิ่งที่เกิดตั้งแต่เช้ากำหนดรู้ที่ลมหายใจของตัวเอง
-Brain gym กำแบ แตะส่วนต่างๆของร่างกายมีสติอยู่กับตัวเอง
-วันนี้ค่ะครูเฟิร์นมีกิจกรรมดีๆมาทำร่วมกับพี่ๆม.1 ครูเฟิร์นมีสิ่งของสิ่งหนึ่งมาร่วมเรียนรู้กับพี่ๆค่ะ จากนั้นร่วมสร้างข้อตกลงร่วมกันและเล่าถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
-ครูเฟิร์นเริ่มแจกซองจดหมายแล้วให้วางไว้ตรงหน้าของตนเอง หลังจากนั้นก่อนที่จะเริ่มเล่าครูเฟิร์นให้พี่ๆกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนที่จะเล่าเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟัง นอกจากนั้นร่วมกันแต่งนิทานจากสิ่งที่ได้โดยครูเฟิร์นเป็นคนเริ่มกิจกรรมก่อนแล้วเวียนไปทางด้านขวามือของครู
-หลังจากเสร็จกิจกรรมครูเฟิร์นให้พี่ๆกลับมาอยู่กับตัวเอง (ใช้สติสนทนา) และถามว่าพี่ๆได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรม

คุณครูณีร่วมสะท้อนกิจกรรมดังนี้
-ใช้กิจกรรมสติสนทนาเพื่อให้เด็กกลับมาอยู่กับตัวเองทั้งก่อนและหลังกิจกรรม
-มีการนำเรื่อง เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรม
-Brain gym ก่อนที่จะทำกิจกรรม
-มีการเตรียมอุปกรณ์
................................................................................................

ชื่อกิจกรรม “ดินน้ำมันแปลงร่าง”  -โดย ครูเดีย
เป้าหมาย - มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ
- ใจเย็นมีความอดทนและรู้จักรอคอย
- ฝึกประสาทสัมผัสความสัมพันธ์ของมือและตา

กิจกรรม - ทักทาย พูดคุยกันตอนเช้า
- Brain gym 3 ท่า ขนมจีบ-ถาดตัวแอล, กระต่าย-กอหญ้า, หมาป่า-กระต่าย
- ครูเดียเริ่มต้นด้วยการให้น้องอนุบาล 1 สูดหายใจเข้าออกยาวๆสัก 3 ลมหายใจ จากนั้นให้ กลับรับรู้ลมหายใจปกติ
- ครูเดียสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าจะส่งอุปกรณ์ด้วยความตั้งใจ เมื่อรับอุปกรณ์แล้วจะ วางมือทั้ง 2 ข้าง ไว้บนตักของตัวเอง
- ครูเดียและน้องอนุบาล 1 แปลงร่างดินน้ำมันเป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการ จากนั้นพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทีละคนด้วยความตั้งใจและมีสติ

สื่อ - ดินน้ำมัน

ครูแดงร่วมสะท้อนกิจกรรมดังนี้ค่ะ
- ทำได้ดีแล้ว
1. ท่าทีน้ำเสียงเป็นกันเอง มีความตั้งใจ
2. เรื่องเล่า/เสริมแรง ในช่วงที่นอนปลาดาวได้ดี
3. เตรียมอุปกรณ์พร้อม
4. ยิ้มและให้กำลังใจกับเด็กๆ ขณะที่ทำกิจกรรมตลอดเวลา
5. ชื่นชม/เสริมแรงกับเด็กๆ ขณะที่ส่ง-รับอุปกรณ์กับเพื่อน ไหว้กันและกัน